Phát hành sách giáo dục, thiết bị trường học, mua bán văn phòng phẩm, văn hoá phẩm.