1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV : 2022 – 2027
  • Ông Bùi Đức Minh: Chủ tịch
  • Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền: Thành viên
  • Ông Lê Mẹo: Thành viên
  • Bà Lưu Thị Huyền : Thành viên
  • Ông Lê Phan Khải Tú : Thành viên

    2. Ban Giám đốc – Kế toán trưởng:

  • Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền: Giám đốc
  • Ông Lê Mẹo: Phó Giám đốc
  • Bà Hồ Thị Thanh Trang: Kế toán trưởng